elcometer.com Sitemap
Verkoop en voorwaarden

Voir les conditions pour la Belgique

Bekijk de voorwaarden voor België

ALGEMENE VERKOOP- EN BEDRIJFSVOORWAARDEN VAN ELCOMETER S.A.

 

1. TOEPASSELIJKHEID

   

  1. Op al de aanbiedingen (offertes), overeenkomsten, leveringen en andere transacties van Elcometer S.A., statutair gevestigd te 4681 Hermalle-sous-Argenteau (Oupeye) (België), rue Vallée 13 en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor ondernemingen te Luik (België) onder nummer 0477.459.338 ("Elcometer"), met kopers die gevestigd zijn in Nederland zijn deze algemene verkoop- en bedrijfsvoorwaarden van toepassing.
  2. Door de koper voorgestelde algemene voorwaarden, hetzij in verband met een aankoop of anderszins, zijn niet van toepassing, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet bindend, tenzij deze specifiek schriftelijk door Elcometer zijn aanvaard.
  3. Aanvaarding van deze algemene verkoop- en bedrijfsvoorwaarden door de koper is een essentiële voorwaarde, zonder welke aanvaarding Elcometer geen overeenkomst met de koper zou sluiten.

      

     2. OVEREENKOMSTEN EN OFFERTES

       

      1. De bestelling houdt een onherroepelijk aanbod in van de koper, maar bindt Elcometer alleen nadat zij dit aanbod schriftelijk of stilzwijgend heeft aanvaard. Stilzwijgende aanvaarding door Elcometer vloeit voort uit levering van de bestelling of de zending van de factuur.
      2. De verkopers, vertegenwoordigers, tussenpersonen, agenten, enz., die optreden ten behoeve van Elcometer hebben niet de bevoegdheid om Elcometer op welke wijze dan ook te vertegenwoordigen.

        

       3. PRIJS EN BETALING

         

        1. Tenzij anders overeengekomen zullen de door Elcometer genoemde of tussen partijen overeengekomen prijzen exclusief BTW zijn en niet de kosten van het vervoer van de goederen naar de door koper opgegeven bestemming omvatten.
        2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst de prijzen van de goederen en/of prijsbepalende factoren stijgen door redenen waarop Elcometer geen invloed heeft is Elcometer gerechtigd om de prijs van de goederen dienovereenkomstig te verhogen, tenzij anders is overeengekomen, ongeacht de reden daarvan. Prijsbepalende factoren zijn onder meer grondstofprijzen, valutaschommelingen, lonen, belastingen, heffingen, invoerrechten, transportkosten, kosten die te maken hebben met het verpakken en met verpakkingsmateriaal, opslagkosten en verzekeringstarieven.
        3. Betaling van alle facturen van Elcometer dient binnen 30 dagen na de factuurdatum plaats te vinden. In het geval van het niet nakomen van een betalingsverplichting van een factuur tegen de verschuldigde datum zal de koper van rechtswege in gebreke zijn zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De koper zal in dat geval Elcometer 1,5% rente per maand betalen over het bedrag in kwestie met ingang van de datum waarop het bedrag is verschuldigd tot de datum van volledige betaling, onder voorbehoud van andere contractuele en wettelijke rechten van Elcometer.
        4. De koper is bij niet nakoming van een betalingsverplichting van een factuur tegen de verschuldigde datum 15% van het door de koper verschuldigde bedrag aan Elcometer verschuldigd ter vergoeding van de buitengerechtelijke kosten of, indien deze kosten meer bedragen, tevens het meerdere.
        5. Alle betalingen die aan Elcometer door de koper zijn voldaan, zullen allereerst worden aangewend om openstaande rente te betalen en/of kosten die de koper is verschuldigd, en vervolgens om de verschuldigde bedragen van openstaande rekeningen te betalen, te beginnen met de langst openstaande schulden.
        6. Betalingen dienen te worden voldaan zonder kortingen, aftrek of verrekening om welke reden dan ook, tenzij Elcometer nadrukkelijk schriftelijk anderszins vermeldt. De koper is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

              

             4. LEVERING

               

              1. Leveringstermijnen worden ter indicatie gegeven en zijn niet verbindend voor Elcometer.
              2. Elcometer is niet in gebreke indien er niet tijdig wordt geleverd en zij is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die de koper of een derde als gevolg van een te late of incomplete levering heeft geleden. De te late of incomplete levering is voor de koper nimmer een reden om de overeenkomst te beëindigen.
              3. De enkele overschrijding van de levertermijn zal de koper nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke voor de koper uit deze of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Echter, als de koopwaar niet binnen een termijn van zes maanden na de voorziene datum kan worden geleverd, kan de koper afzien van zijn aankoop zonder dat Elcometer dan wel de koper schadevergoeding verschuldigd is.
              4. Ieder transport van goederen gebeurt voor risico en ten laste van de koper.

                  

                 5. OVERMACHT

                   

                  1. Elk geval van overmacht schorst de verplichtingen van Elcometer op en vrijwaart haar van alle verantwoordelijkheid in geval van vertraging of onmogelijkheid van levering. In dergelijke gevallen heeft Elcometer het recht bestellingen van koper als nietig te beschouwen.
                  2. Buiten de gewone gevallen van oorlog, oorlogsdreiging, algemene of gedeeltelijke mobilisatie, staat van hoge waterstand of wateroverlast, vriesweer, brand, enz., dienen als gevallen van overmacht worden beschouwd, werkstaking, lock-out, het verbod of de beperking van invoer of uitvoer, beslissingen van overheden die moeilijkheden met zich meebrengen betreffende de leveringen of die de kostprijs zouden verhogen op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, gebrek aan vervoermiddelen, exploitatieongevallen, verandering van douanetarieven, douaneproblemen, omstandigheden die de houding of situatie van de invoerders, handelaars of leveranciers van Elcometer dusdanig veranderen ten gevolge waarvan de leveringen van Elcometer aan de koper vertragen, enz.

                    

                   6. CONTROLE EN KLACHTEN

                     

                    1. Indien de goederen bij Elcometer worden afgehaald, zijn ze aanvaard wat betreft de zichtbare gebreken vanaf de bezitneming.
                    2. De koper zal bij de levering van de goederen deze onmiddellijk en zo grondig mogelijk controleren op eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen van verpakking en tekorten.
                    3. Ieder gebrek dient bevestigd te worden per aangetekende brief binnen 24 uren na levering, bij gebreke waarvan de levering geacht wordt aanvaard te zijn, welke aanvaarding de zichtbare gebreken en de gelijkvormigheid van de geleverde zaak met de bestelde zaak dekt.
                    4. Indien het een verborgen gebrek betreft dient het gebrek per aangetekende brief binnen 48 uur na haar ontdekking gemeld te worden.
                    5. De koper verbindt zich ertoe de goede werking van de apparaten en goederen te controleren alvorens over te gaan tot hun normaal gebruik.

                         

                         

                         7. AANSPRAKELIJKHEID

                          

                         1. Elcometer waarborgt uitsluitend dat de goederen ten tijde van de levering vrij zijn van gebreken. Elcometer geeft geen garantie met betrekking tot de geschiktheid van de goederen voor het door de koper voorgenomen gebruik.
                         2. In geval van gebrekkige goederen, zichtbare gebreken of verborgen gebreken, kan de koper enkel binnen een redelijke termijn aanspraak maken op vervanging van de niet conforme waar.
                         3. Onder geen enkele omstandigheid is Elcometer aansprakelijk jegens de koper of derden voor directe of indirecte schade of verlies van wat voor soort dan ook.
                         4. Het is bovendien uitdrukkelijk overeengekomen dat Elcometer in geen geval de rol van raadgever van onze klanten op zich neemt inzake hun keuze wat betreft de apparaten en goederen die Elcometer aan hun verkopen.
                         5. In geen geval zal Elcometer verantwoordelijk zijn voor de schade die zou voortvloeien uit een slechte werking van de verkochte apparaten en goederen of uit een verkeerd gebruik ervan.

                              

                             8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

                               

                              1. De goederen blijven eigendom van Elcometer totdat de koper alle aan Elcometer ingevolge de tussen partijen gesloten overeenkomst volledig heeft voldaan. Deze bedragen zijn inclusief rente, kosten, boetes en schadevergoedingen die het gevolg zijn van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst aan de zijde van de koper. De betaalde voorschotten blijven door Elcometer verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
                              2. Indien de koper de goederen aan derden verkoopt en levert, is zij verplicht onmiddellijk haar vordering(en) met betrekking tot deze leveringen aan Elcometer te verpanden als zekerheid voor al hetgeen de koper aan Elcometer verschuldigd is.

                                

                               9. TEKORTKOMING VAN DE KOPER

                                 

                                1. De koper wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn (resterende) schuldvorderingen aan Elcometer zullen onmiddellijk opeisbaar en verschuldigd zijn indien:
                                 1. de koper zijn eigen faillissement of surséance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard of uitstel van betaling wordt verleend;
                                 2. er beslag is gelegd op alle of een gedeelte van het vermogen van de koper en deze beslaglegging niet binnen 10 dagenna beslaglegging wordt opgeheven;
                                 3. de koper, ondanks een schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan de koper een redelijke termijn is gegund, niet geheel of gedeeltelijk voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst;
                                 4. de koper nalaat een factuur geheel of gedeeltelijk te voldoen binnen de overeengekomen periode;
                                 5. de koper in liquidatie gaat of besluit zijn onderneming te liquideren, zijn onderneming staakt, zijn onderneming geheel of gedeeltelijk verkoopt, de doelstelling van zijn onderneming wijzigt of zijn onderneming opheft;
                                 6. er een directe of indirecte verandering plaatsvindt in de zeggenschap van (een deel van) de onderneming van de koper.
                                2. In de situaties zoals omschreven in artikel 9.1 van deze algemene verkoop- en bedrijfsvoorwaarden is Elcometer gerechtigd om, zonder nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke of arbitrale tussenkomst, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn en onverminderd de overige contractuele en wettelijke rechten van Elcometer:
                                 1. de nakoming op te schorten van de verplichtingen die zij heeft jegens de koper totdat deze al zijn verplichtingen jegens Elcometer is nagekomen;
                                 2. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de koper;
                                 3. volledige en onmiddellijke betaling te eisen van enig bedrag dat de koper aan Elcometer verschuldigd is;
                                 4. alvorens over te gaan tot de uitvoering van de overeenkomst, afdoende zekerheid van de koper te vereisen en te verkrijgen voor tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen;
                                 5. de geleverde goederen geheel of gedeeltelijk terug te nemen, vrij van alle rechten van de koper, zonder enige verdere aansprakelijkheid of verplichting tot het (opnieuw) leveren van goederen aan de koper.
                                3. Indien artikel 8 of 9 van deze algemene verkoop- en bedrijfsvoorwaarden van toepassing is, zal de koper Elcometer of zijn vertegenwoordigers toegang verlenen tot zijn terrein of een andere plaats waar de goederen zich bevinden teneinde de goederen in bezit te nemen en te verwijderen.
                                4. De koper zal voorts alle (overige) maatregelen nemen en handelingen verrichten die noodzakelijk zijn om Elcometer in staat te stellen zijn rechten uit hoofde van de overeenkomst en de algemene verkoop- en bedrijfsvoorwaarden uit te oefenen.

                                   

                                  10. ALGEMENE BEPALINGEN

                                    

                                   1. Als een bepaling uit een overeenkomst of deze algemene verkoop- en bedrijfsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zal een dergelijke bepaling zo veel mogelijk worden nagekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de overeenkomst en deze algemene verkoop- en bedrijfsvoorwaarden geldig en van kracht en zullen de partijen de nietige of niet afdwingbare bepaling vervangen door één of meerdere nieuwe bepalingen die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo nauwgezet mogelijk zullen benaderen.
                                   2. Elcometer is gerechtigd de algemene verkoop- en bedrijfsvoorwaarden te wijzigen. De koper zal worden geacht iedere wijziging in de algemene verkoop- en bedrijfsvoorwaarden te hebben geaccepteerd als de koper geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen (één of meerdere van) de wijzigingen binnen 5 werkdagen na kennisgeving door Elcometer van de wijzigingen.
                                   3. Als verschillende personen en/of bedrijven tezamen als de koper worden aangesteld, zullen deze hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden voor de uitvoering van de verplichtingen in een overeenkomst.

                                      

                                     11. TOEPASSELIJK RECHT

                                       

                                      1. Al de aanbiedingen (offertes), overeenkomsten, leveringen en andere transacties van Elcometer in Nederland zullen uitsluitend worden beheerst door Nederlandse recht.
                                      2. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten voor goederen (CISG-Wenen, 11 april 1980) is niet van toepassing op deze algemene verkoop- en bedrijfsvoorwaarden, al de aanbiedingen (offertes), overeenkomsten, leveringen en andere transacties.
                                      3. De Recht­bank in Utrecht, Nederland, is in eerste aanleg als enige bevoegd voor het behandelen van alle geschillen die uit aanbiedingen (offertes), overeenkomsten, leveringen en andere transacties van Elcometer voortvloeien, onverminderd het recht van Elcometer om de koper te laten dagvaarden voor de rechtbank in zijn woonplaats of voor elke andere bevoegde rechtbank.

                                        Deze algemene verkoop- en bedrijfsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

                                         
                                        Verkoop en voorwaarden | Company Policies | ISO certificaten | Pers | Sitemap | Auteursrechten | © Elcometer Limited 2013